SERWISU WWW.DZIEWUCHYDZIEWUCHOM.PL

(dalej „Polityka prywatności i plików cookies)

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO„), przedstawiamy Ci wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane, a także zapewnić Cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Dziewuchy Dziewuchom z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego nr 23 lok. 549, 02-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców (Fundacja wpisana jest także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763553, NIP: 5213850972, REGON: 382100151 (dalej: „Administrator” lub „my”).

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności i plików cookies można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane przez nas, gdy:

 1. przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO), co obejmuje świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. newsletter;
 2. przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują:
  1. odpowiadanie na wiadomości i pytania użytkowników serwisu;
  2. ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników serwisu;
 3. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która obejmuje prowadzenie analiz i statystyk, które pozwolą nam dostosować dostarczane treści i usługi do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych powoduje niemożność skorzystania z zapisu na newsletter oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów (w tym podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty dostarczające narzędzia do mailingu i wysyłki newsletterów), podwykonawcy, którzy świadczą dla Administratora usługi na podstawie zawartej z nim umowy (np. współpracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy B2B).

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przez nas przetwarzane (i) przez czas obowiązywania umowy, niezbędny do wykonania przez Administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych (newsletter);  (ii) jeżeli skontaktowałeś się z nami w jakiejkolwiek formie, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania; (iii) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub usprawiedliwionego interesu Administratora, odpowiednio do czasu wycofania zgody lub tak długo jak będzie istniał nasz interes albo do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Niezależnie od powyższego, będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, określony przepisami prawa.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 3. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 4. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@dziewuchydziewuchom.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Dziewuchy Dziewuchom, ul. Zygmunta Modzelewskiego 23/549, 02-679 Warszawa.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)

Serwery serwisu znajdują się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale narzędzia, z których korzysta Administrator mogą dokonywać transferu danych do państw trzecich.

Administrator korzysta z usługi Google Analytics. Google Analytics może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO.

PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Pliki te w żaden sposób nie ingerują w funkcjonowanie Twojego urządzenia.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer. W ramach serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:  

 1. sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
 3. zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej, innej niż serwis (np. Google);
 4. wewnętrzne” – pochodzące bezpośrednio od nas;
 5. niezbędne” – umożliwiają korzystanie z serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies, pliki Cookies wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa itp.;
 6. funkcjonalne” – pliki Cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień serwisu i personalizację inferfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu serwisu itp.;
 7. reklamowe” – pliki Cookies, które umożliwiają dostarczenie użytkownikom serwisu treści reklamowych, dostosowanych do ich zainteresowań
 8. analityczne” – pliki Cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o korzystaniu z serwisu w celach statystycznych i analitycznych. Dzięki wykorzystaniu analitycznych plików Cookies tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasz serwis jest wykorzystywany.

MECHANIZM DZIAŁANIA COOKIES W SERWISIE

W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę internetową): 

Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego serwisu, jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google Ireland Limited. Google Analytics używa plików cookies w celu analizowania w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu.

Z informacjami dotyczącymi wykorzystywania przez Google gromadzonych danych można zapoznać się pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Użytkownik może wyłączyć możliwość wykorzystywania danych w Google Analytics, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

DODATKOWE INFORMACJE

W ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Każdy z usługodawców danej strony określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W celu zapewnienia zgodności przekazywanych informacji z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i plików cookies w dowolnym momencie. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, w których informacje o ochronie danych osobowych muszą zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi i funkcjonalności oferowane przez nasz serwis. Zmiana niniejszej Polityki prywatności i plików cookies zostanie dokonana poprzez umieszczenie nowego tekstu w serwisie, który wejdzie w życie automatycznie przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji: 29 marca 2022 r.

Skip to content