O nas

Spis treści

Kim jesteśmy

Fundacja Dziewuchy Dziewuchom działa od 2018 roku, ale jako nieformalna inicjatywa powstała dwa lata wcześniej. W kwietniu 2016 uwaga polskich mediów skierowana była na projekt zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, który miał przejść przez sejm. Wiele z nas potrzebowało wtedy bieżących wiadomości o postępach procesu legislacyjnego i informacji na temat praw reprodukcyjnych, które władza po raz kolejny chciała odebrać osobom mogącym zajść w ciążę. W tym celu na Facebooku powstała grupa Dziewuchy Dziewuchom, która w rekordowym tempie zebrała szeroką publikę, a obecnie liczy blisko 100 tysięcy profili. To forum wzajemnej edukacji feministycznej, sfera wymiany doświadczeń i narzędzie komunikacji, które stało się internetowym fenomenem. Dziś wiemy, że pozostając w kontakcie, możemy monitorować potrzeby i diagnozować problemy osób z doświadczeniem życia w kobiecej roli społecznej. Nie tylko w sytuacjach krytycznych.

Swoje działania kierujemy przede wszystkim do osób z macicami – bo to one są podmiotem krzywdzącego prawa antyaborcyjnego. Staramy się jednak obejmować naszą uwagą także inne grupy, m.in. osoby uchodźcze i te należące do społeczności LGBTQIAP+.

Nasza wizja

 • Stworzenie lepszego życia codziennego dla kobiet w Polsce
 • Poprawa pozycji kobiet w społeczeństwie i kulturze
 • Uczynienie feministycznej postawy standardem światopoglądowym
   

* Zawsze, gdy mówimy o kobietach, mamy na myśli kobiety cis i trans oraz osoby z doświadczeniem życia w kobiecej roli społecznej

Nasze cele

 • działanie na rzecz likwidacji wykluczenia kobiet w życiu publicznym, kulturze i sztuce
 • promowanie aktywności kobiet w życiu społecznym
 • upowszechnienie problematyki prokobiecej i feministycznej
 • promowanie publikacji, inicjatyw i osób związanych z szerzeniem myśli i postaw prokobiecych i feministycznych
 • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia kobiet
 • przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
 • wspieranie edukacji seksualnej oraz edukacji w zakresie praw reprodukcyjnych osób z macicami
 • pomoc w rozwoju kompetencji interpersonalnych i intrapersonalnych kobiet w celu świadomego kierowania swoim życiem
 • promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych
 • integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa

Nasze działania

Naszą misją jest szerzenie intersekcjonalnego, inkluzywnego feminizmu. Edukację w jego zakresie prowadzimy w prosty i przystępny sposób – głównie poprzez treści w mediach społecznościowych.

Od 2016 roku tworzymy je w oparciu o bieżące wydarzenia społeczne i polityczne w kraju i na świecie. Dzięki naszym kanałom możemy dotrzeć do szerokiego grona – nawet 2 milionów osób miesięcznie. Tą drogą wzmacniamy postawy feministyczne, kształtujemy poglądy i informujemy o aktualnych wydarzeniach.

Poza aktywnością edytorialową, zajmujemy się również działaniami pomocowymi. Wspieramy bezpośrednio ofiary przemocy, w tym ofiary przemocy seksualnej. Organizujemy pomoc medyczną, psychologiczną i prawną, a w razie potrzeb kontaktujemy się z organizacjami, które udzielają kierunkowego wsparcia. Później robimy wszystko, co w naszej mocy, by monitorować dobrostan naszych przetrwanek i pozostawać z nimi w kontakcie.

Chciałybyśmy zaopiekować się większą liczbą potrzebujących, ale do tego celu konieczne są odpowiednie środki finansowe. Osoby w kryzysie nie mają ani chwili do stracenia. Dlatego potrzebujemy kasy dostępnej od ręki, aby działać <na pstryknięcie> – w trybie alarmowym. Bez czekania na grant, bez biurokracji i bez zbędnych pytań.

W skrócie:

Obserwujemy i komentujemy:

 • polską rzeczywistość społeczną, polityczną, kulturową
 • zmiany zachodzące w myśli feministycznej w Polsce i na świecie
 • poziom debaty równościowej w polskich mediach społecznościowych

Wspieramy:

 • osoby w ich feministycznych poszukiwaniach
 • działania i postawy feministyczne
 • osoby pokrzywdzone przemocą ze względu na płeć (seksualną, domową, ekonomiczną i psychiczną oraz ofiary mobbingu)

Informujemy:

 •  o bieżących wydarzeniach związanych z kwestiami praw kobiet*
 •  o bieżących wydarzeniach związanych z kwestiami praw reprodukcyjnych     osób  z macicami
 •  o faktach związanych z aborcją

Aktywizujemy:

 •  do postawy obywatelskiej
 •  do udziału w inicjatywach prospołecznych, demonstracjach i protestach
 •  do działania w organizacjach pozarządowych i wspierania trzeciego sektora
 •  do zabierania głosu w przestrzeni publicznej

Nasze wartości

1. Opowiadamy się za feminizmem intersekcjonalnym 
Mamy świadomość, że płaszczyznami dyskryminacji mogą być płeć, etniczność, rasa, klasa, orientacja, tożsamość, narodowość, wiek, religia, niepełnosprawność czy wpisywanie się w ogólnie przyjęty zachodni kanon piękna. Zrozumienie, że te kategorie mogą przecinać się i wzajemnie wzmacniać, pozwala określić własne przywileje i pozycję w strukturze społecznej. Uznajemy, że dyskryminacje mają charakter niesymetryczny i składają się na faktyczną opresję – wszechobecną, bezwzględną, hierarchiczną i definiującą rzeczywistość. Ucisk nie istnieje bez stojącej za nim władzy – dlatego demontaż przywilejów jest niezbędny w dążeniu do sprawiedliwości społecznej i demokracji.

2. Jesteśmy za sprawiedliwością reprodukcyjną
Bezpieczna, darmowa i dostępna aborcja jest prawem wszystkich osób w niechcianej ciąży (także w drugim trymestrze), a darmowa i dostępna procedura in-vitro jest prawem wszystkich osób, które chcą zajść w ciążę. Kwestie te nie mogą być przedmiotem żadnych debat politycznych, ponieważ stanowią fundamentalne prawo człowieka.

3. Jesteśmy za dostępem do antykoncepcji
Uważamy, że dostęp do antykoncepcji – w tym trwałej oraz awaryjnej – jest niezbędny dla wszystkich. Sprzeciwiamy się powoływaniu się przez lekarzy i lekarki na tzw. klauzulę sumienia i domagamy się realizowania przez nich świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Żądamy od państwa wywiązywania się z obowiązku zapewnienia nam metod i środków służących do świadomej prokreacji.

4. Rozpoznajemy pracę seksualną jako formę pracy
Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek formie kryminalizacji pracy seksualnej. Osoby pracujące seksualnie – we wszystkich gałęziach sektora – powinny mieć zapewnione prawa pracownicze, a ich zawód powinien przestać być stygmatyzowany. Zadaniem państwa jest zapewnienie osobom pracującym seksualnie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz ich ochrona przed przemocą.

5. Kierujemy się solidaryzmem społecznym
Sprzeciwiamy się liberalizmowi jako ideologii, która przekłada jednostkę i jej dobra nad interesy społeczeństwa jako całości. Uważamy, że w dzisiejszym, nastawionym na wyzysk świecie, nie ma rzeczy bardziej radykalnych i rewolucyjnych niż solidarność, miłość i pomoc wzajemna. Tylko działając wspólnie możemy przeciwstawiać się nadużyciom władzy politycznej i władzy wielkich korporacji (wielkiego kapitału).

6. Jesteśmy apartyjne, ale nie apolityczne
Działamy w pełni niezależnie od partii politycznych i nie wspieramy żadnego ugrupowania – chcemy natomiast wpływać na polityki publiczne. Dążymy do zmiany istniejących przepisów m.in. w zakresie praw reprodukcyjnych, przemocy seksualnej oraz równouprawnienia osób LGBTQIAP+. Uważamy, że III sektor powinien być uwzględniany w procesach stanowienia prawa.

7. Żądamy równouprawnienia i poszanowania osób LGBTQIAP+
Każdej osobie należą się równe prawa – niezależnie od jej orientacji i tożsamości płciowej. Dlatego związki partnerskie, małżeństwa i prawo do adopcji powinny być dostępne dla wszystkich osób, które osiągnęły dojrzałość, a przesłanka orientacji seksualnej i tożsamości płciowej powinna zostać uwzględniona w art. 257 KK. Szanujemy i wspieramy różne modele rodziny, ponieważ to miłość, a nie pokrewieństwo czy powinowactwo, gwarantuje osobom przewidywalność, strukturę i bezpieczeństwo konieczne dla dojrzewania i uczestnictwa w życiu społecznym.

8. Opowiadamy się za świeckim państwem
Akceptujemy potrzeby duchowe każdego człowieka, ale odrzucamy zorganizowane i opresyjne systemy religijne, które opierają się na relacji władzy i kontrolowaniu duchowości. Popieramy krytyczne spojrzenie na chrześcijaństwo, z naciskiem na jego patriarchalne teorie i praktyki. Sprzeciwiamy się przywilejom katolickiego kleru jako systemowej niesprawiedliwości. Jesteśmy za usunięciem z Kodeksu karnego art. 196, który opiera się na fikcyjnym pojęciu “uczuć religijnych”. Opowiadamy się za wypowiedzeniem konkordatu.

9. Popieramy postawy i zachowania antyrasistowskie
Wspieramy przeciwdziałanie uprzedzeniom rasowym, systemowemu rasizmowi oraz uciskowi określonych grup rasowych. Rozpoznajemy efekty wielowiekowej kolonizacji i odpowiedzialność białego człowieka za istniejące obecnie nierówności społeczne, kulturowe i gospodarcze – w skali globalnej i lokalnej. Sprzeciwiamy się dalszemu wyzyskowi regionów uzależnionych od krajów rozwiniętych i kapitału międzynarodowych korporacji. Wspieramy dążenia emancypacyjne każdej populacji pokrzywdzonej kolonizacją i szanujemy jej prawo do samookreślenia się.

10. Postrzegamy służby mundurowe jako narzędzie przemocy systemowej
Służby mundurowe – przede wszystkim siły zbrojne oraz tzw. organy bezpieczeństwa i porządku publicznego – w obecnej formie mają za zadanie chronić władzę i brutalnie tłumić wszelkie formy sprzeciwu. Nie mają nic wspólnego z deklarowaną troską o bezpieczeństwo społeczeństwa. Są to struktury hierarchiczne i przemocowe, oparte na poleceniach bezwarunkowego wykonania. Domagamy się gruntownej reorganizacji tych formacji i ograniczenia ich kompetencji w imię przeciwdziałania dalszym nadużyciom.

11. Uznajemy wszystkie osoby za legalne
Wyznajemy ideę no borders – sprzeciwiamy się przetrzymywaniu ludzi na granicach i uważamy, że każdy człowiek zasługuje na bezpieczne miejsce do zamieszkania. Wspieramy walkę o prawa osób migranckich i opowiadamy się za przyjmowaniem osób uchodźczych do Polski. Uznaniowa kontrola nad imigracją służy obecnie przede wszystkim ochronie interesów ludzi żyjących w bogatych państwach, jest wyrazem ucisku politycznego i konsekwencją wielowiekowej kolonizacji. 

12. Nie uznajemy definicji patriotyzmu wykreowanej przez środowiska prawicowe
Fałszywa duma narodowa służy środowiskom prawicowym do podżegania nienawiści oraz budowania zbiorowej tożsamości na nacjonalizmie i ksenofobi. Nikt nie ma obowiązku kochać ani czcić miejsca swojego pochodzenia, a kult męczeństwa w imię ojczyzny jest z założenia toksyczny. Uważamy, że nie definiuje nas geograficzny przypadek, jakim jest kraj urodzenia, a koncept narodu jest narzędziem tworzenia szkodliwych podziałów na “swoich” i “obcych”. Ojczyzną ludzkości jest cała Ziemia.

13. Jesteśmy sekspozytywne
Nie oceniamy seksualności innych osób i akceptujemy wszystkie konsensualne zachowania seksualne. Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom kink shamingu i slut shamingu. Uważamy, że seksualność nie powinna wiązać się ze wstydem czy poczuciem winy.

14. Jesteśmy ciałopozytywne
Akceptujemy każde ciało. Sprzeciwiamy się zarówno fat shamingowi, jak i innym formom wykluczenia ze względu na wygląd. Wszystkie osoby mają prawo do wolności w zakresie zarządzania własnym ciałem i nikt nieproszony nie powinien tego komentować ani formułować na tej podstawie wniosków.

15. Sprzeciwiamy się kapitalistycznemu wyzyskowi
Uznajemy, że system kapitalistyczny sprzyja tworzeniu nierówności społecznych i służy wzbogacaniu się tych, którzy wyzyskują innych. Kapitalizm doprowadził do powstania gigantycznych korporacji, których bogactwo i wpływy wynikają z eksploatacji klasy pracującej oraz przyczyniają się do zatruwania planety. Żadna osoba nie jest w stanie stać się miliarderem_ką w sposób moralny, bez wyzyskiwania siły roboczej z najuboższych regionów świata.

16. Domagamy się faktycznego zwalczania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć
Uważamy, że przedstawiciele i przedstawicielki wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, nie uwzględniają strukturalnego charakteru przemocy w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet. Dostrzegamy potrzebę reformy tych służb i instytucji w kierunku wyrównania wiedzy w zakresie nauk społecznych i współczesnej psychologii. Chcemy właściwego rozpoznania przez nie dyskryminacji ze względu na płeć – w tym kultury gwałtu i przemocy ekonomicznej. Żądamy zmiany definicji gwałtu tak, by opierała się na braku świadomej i dobrowolnej zgody osoby doświadczającej przemocy, wprowadzenia do kodeksu karnego zapisów o molestowaniu seksualnym i ścigania przemocy ekonomicznej. Żądamy, aby państwo finansowało rzetelne kampanie społeczne związane z przeciwdziałaniem przemocy.

17. Sprzeciwiamy się sprawiedliwości odwetowej
Zauważamy, że sankcje odwetowe nie mają żadnego konstruktywnego przełożenia na społeczną rzeczywistość – epatowanie strachem i zwiększanie represyjności kar nie jest skuteczną metodą powstrzymania potencjalnych sprawców od popełniania przestępstw. Z tego względu jesteśmy zwolenniczkami sprawiedliwości naprawczej, która należy do europejskich standardów. Uznajemy, że osoba, która popełnia przestępstwo powinna brać odpowiedzialność za swojej czyny i w miarę możliwości wynagradzać je osobie poszkodowanej bądź społeczeństwu. Stanowczo sprzeciwiamy się stosowaniu tortur i przemocy wobec osób uznanych za przestępców. Jesteśmy przeciwne karze śmierci, która stanowi pogwałcenie zasady humanitaryzmu.

18. Popieramy prawa zwierząt
Wszystkie urodzone istoty zasługują na godne życie i dobre traktowanie, dlatego sprzeciwiamy się przemysłowej hodowli, polowaniom, ubojowi i pozyskiwaniu produktów odzwierzęcych, a także wykorzystywaniu zwierząt jako siły roboczej i narzędzi rozrywki. Wspieramy działania mające na celu zniesienie uwarunkowań systemowych prowadzących do dalszej eksploatacji zwierząt. Chcemy budować świat wolny od cierpienia, eliminując przymusy ekonomiczne prowadzące do wykorzystywania zwierząt z powodu biedy, głodu lub braku alternatywnych rozwiązań.

19. Jesteśmy za edukacją wolną od propagandy
Dostęp do rzetelnej edukacji opartej na współczesnej wiedzy uznajemy za podstawę demokratycznego społeczeństwa. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu systemu edukacji jako narzędzia władzy i politycznej indoktrynacji. Chcemy wprowadzenia do programów nauczania kwestii równościowych (w tym tematyki równouprawnienia płci i niestereotypowych ról społecznych), bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich oraz edukacji klimatycznej.

20. Popieramy prawa pracownicze
Uznajemy wyższość praw pracowniczych nad prawem pracodawcy. Uważamy, że każdej osobie zatrudnionej należy się szacunek, co wyraża się poprzez godne wynagrodzenie, sprawiedliwe traktowanie oraz zapewnienie warunków pracy bez poniżającego i przemocowego traktowania. Praca nie jest zaszczytem ani przywilejem, ale ekonomiczną koniecznością do zapewnienia bytu. Każda osoba pracująca powinna czuć się bezpiecznie w miejscu pracy.

Ludzie

Zdjęcie Agaty Maciejewskiej

Agata Maciejewska

(ona/jej)

Założycielka grupy Dziewuchy Dziewuchom, facebookowego forum feministycznego, które w 2016 roku stało się internetowym fenomenem integrującym osoby sprzeciwiające się zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych w Polsce. Fundatorka i prezeska Fundacji Dziewuchy Dziewuchom, zakochana w feminizmie intersekcjonalnym. Uważna obserwatorka życia społecznego i specjalistka od memów, które wywołują żywiołowe dyskusje w sieci. Pasjonatka rzemiosła artystycznego i wielbicielka sztuki prehistorycznej.

Zdjęcie Agaty Adamczuk

Agata Adamczuk

(ona/jej)

Aborcyjna doula Fundacji Dziewuchy Dziewuchom. Osoba z doświadczeniem aborcji, które wprowadziło ją na drogę feminizmu i walki o dostęp do aborcji dla wszystkich osób z macicami. Wspiera, udziela informacji o bezpiecznych metodach przerywania ciąży, przeprowadza osoby przez proces aborcji tak, by czuły siostrzeńską opiekę i bezpieczeństwo. Członkini Zarządu Fundacji Dziewuchy Dziewuchom. Prywatnie kocia mama kocicy o wdzięcznym imieniu Bułka.

Zdjęcie Iwony Wardal

Iwona Wardal

(ona/jej)

Aktywistka i członkini zarządu Fundacji Dziewuchy Dziewuchom. Pedagożka zakochana w antypedagogice, nienawidząca gotować wielbicielka dobrego jedzenia, wiecznie rozdarta między Porozumieniem Bez Przemocy i umiłowaniem ciętej riposty. Na mój feminizm ogromny wpływ ma bliska relacja z moją Mamą, rozczarowanie religią, doświadczenie pracy z rodzinami małych dzieci oraz własne macierzyństwo.

Skip to content