REGULAMIN SERWISU DZIEWUCHYDZIEWUCHOM.PL

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane dużą literą, należy przez nie rozumieć:

 1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, tj. oznaczone dane Użytkowników Serwisu niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi.
 2. Konsument osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu;
 3. Przerwa czasowe zaprzestanie pracy Serwisu albo jego poszczególnych podstron lub funkcji, które będzie potrzebne ze względów technicznych, m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Serwisu;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu dziewuchydziewuchom.pl;
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: www.dziewuchydziewuchom.pl;
 6. Siła Wyższa jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Usługodawca i Użytkownik nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe; 
 7. Umowa umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;
 8. Usługi – określone w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu; 
 9. Usługodawca – Fundacja Dziewuchy Dziewuchom z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 23/549, 02-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000763553, NIP: 5213850972, REGON: : 38210015;
 10. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, sposób i warunki zawierania Umów oraz warunki dostępu do treści i korzystania z Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca:
  1. Adres do korespondencji (reklamacji): ul. Zygmunta Modzelewskiego 23/549, 02-679 Warszawa. 
  2. Dane do bieżącego kontaktu z Usługodawcą:
   1. e-mail: info@dziewuchydziewuchom.pl .

§ 3. USŁUGI

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:
  1. udostępnianie na żądanie Użytkownika treści Serwisu;
  2. dostarczanie newslettera.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu świadczone są nieodpłatnie. 
 3. Użytkownik może przeglądać treść Serwisu w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu. 
 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji w Serwisie. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych osobowych niezbędnych dla wykonania Usługi (newsletter);
  2. niezwłocznego aktualizowania danych osobowych, które przekazane zostały Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy Newslettera;
  3. korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego, bez uszczerbku dla praw osób trzecich, w szczególności do niedostarczania treści o bezprawnym charakterze.
 6. Usługodawca świadczy Usługi i zawiera Umowy w języku polskim.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu korzystania ze Serwisu Użytkownik powinien dysponować następującym wyposażeniem:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
  2. przeglądarka internetowa Safari, Firefox lub Chrome z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.
 2. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie z Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Serwisie.
 3. W sytuacji awarii Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Serwisu.

§ 5. NEWSLETTER ORAZ ZAWARCIE I WYGAŚNIĘCIE UMÓW

 1. Warunkiem zawarcia Umowy Newslettera jest podanie aktualnego i prawidłowego adresu e-mail oraz zaakceptowanie zgód, o których mowa w dalszej części niniejszego paragrafu.
 2. Newsletter dostarczany jest na żądanie Użytkownika po zawarciu Umowy oraz zawiera informacje dotyczące:
  1. aborcji i praw reprodukcyjnych;
  2. gender studies i teorii feministycznej;
  3. herstories – życiorysów kobiecych bohaterek;
  4. edukacji seksualnej i sekspozytywności;
  5. ciałopozytywności;
  6. działań na rzecz zmiany społecznej;
  7. wydarzeń politycznych w Polsce i na świecie;
  8. rekomendacjach książkowych, filmowych, teatralnych i muzycznych;
  9. przeciwdziałaniom codziennym przejawom seksizmu.
 3. W celu skorzystania z Usługi Newslettera Użytkownik zobowiązany jest:
  1. podać aktualny i prawidłowy adres e-mail;
  2. wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru;
  3. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
 4. Newsletter udostępniany jest przez czas nieokreślony.
 5. Umowa Newslettera zawarta zostaje z chwilą akceptacji postanowień Regulaminu oraz otrzymania i kliknięcia w odpowiedni link, co stanowi potwierdzenie dokonania subskrypcji Newslettera. 
 6. Użytkownik może anulować subskrypcję Newslettera w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przeglądania treści Serwisu przez Użytkownika, a wygasa z chwilą zaprzestania korzystania z Usług. 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły Wyższej; 
  2. niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z Umowy w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Użytkownika, w tym między innymi niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu;
  3. treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników, w tym za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich oraz dóbr osobistych autora) powstałe w związku z tymi treściami. 
 2. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej, nie dotyczą Użytkowników będących Konsumentami w zakresie wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. W związku ze świadczeniem Usług Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników.
 2. Zasady polityki prywatności oraz plików “cookies” Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies serwisu www.dziewuchydziewuchom.pl”, udostępnionym pod adresem: https://www.dziewuchydziewuchom.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 8. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgłoszenie reklamacji Usługi możliwe jest drogą elektroniczną na adres: info@dziewuchydziewuchom.pl, jak również pisemnie na adres Usługodawcy: Fundacja Dziewuchy Dziewuchom, ul. Zygmunta Modzelewskiego 23/549, 02-679 Warszawa. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis sprawy.
 3. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Z uwagi na powyższe Usługodawca informuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

§ 9. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 1. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

§ 10. PRAWA WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Usługodawcy.
 2. Właścicielem praw do Serwisu, w tym praw autorskich jest Usługodawca. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne stron www Serwisu, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Usługodawca. Powyższe dotyczy także wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Użytkownikom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Użytkownikom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy. 
 3. Kopiowanie przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Usługodawcy.

§ 11. ZAGROŻENIA

 1. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (lub inne urządzenie), który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował. 
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. 
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 12. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:
  1. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  2. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
  3. wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;
  4. Siły Wyższej;
  5. zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 2. O zmianie Regulaminu i jej zakresie Usługodawca poinformuje Użytkownika przez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Usługi świadczone przed datą jej wejścia w życie.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dla celów wykonania Regulaminu oraz Umowy, zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Usługodawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie w tym przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Użytkownika w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1. kwietnia 2022 roku.

Skip to content